A) MADDE VE BESİN KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİNİN YAŞAM İÇİN ÖNEMİ

Günümüzde teknoloji, sanayinin ilerlemesi ve hızlı nüfus artışına bağlı olarak çevre sorunları artmakta doğal kaynaklar hızla tüketilmektedir.

Petrol, kömür, doğal gaz, bakır, altın, demir gibi madenler yenilenemez nitelikli doğal kaynaklardır. Bunların kullanıldıktan sonra yenilerinin oluşması çok uzun zaman almaktadır.

Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi kaynaklar ise yenilenebilir doğal kaynaklardır. Doğal denge bozulmadığı sürece insan faaliyetlerinden etkilenmez. Fakat toprak, su, mera, ormanlar insan faaliyetlerinden etkilenen kaynaklardır.

Toprak birçok canlının yaşadığı ve beslendiği doğal bir ortam olmasına rağmen insan kaynaklı atıklar, yanlış tarım uygulamaları, bazı kimyasal ve sanayi atıkları, doğal afetler nedeniyle yapısı bozulmakta, kirlenmektedir. Toprak yapısın bozulması, biyolojik aktivitenin bozulmasına ve buna bağlı olarak bitki örtüsünün bozulmasına neden olur. Toprağın sürdürülebilirliği açısından insanları bilinçlendirmek, arazi kullanımını planlamak, tarımda zararlı kimyasal kullanımı önlemek, hayvan populasyonlarını korumak önemlidir.

Su hayatın en temel gereksinimlerinden biridir. Su kaynakları; evsel atıklar, endüstri atıklar, santral atıkları, tarım ve hayvancılıktan kaynaklanan atıkları ile kirlenmektedir. Bu kirli sular içme sularına ya da toprağa karışarak bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarının sürdürülebilirliğini olumsuz etkiler. Mevcut su kaynaklarının bilinçli kullanılması, barajlarda su biriktirilmesi, deniz, göl ve akarsularda avlanan balıkların ve diğer ürünlerin mevsiminde ve kurallarına göre avlanması, eğitimle insanları bilinçlendirmek su kaynaklarının kirlenmesini önlemek ve sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Besin Ağı

Besin Ağı

Meralar hayvanlar için yem kaynağıdır. Ayrıca toprağın korunması ve su kaynaklarının oluşumunu da olumlu etkiler. Mera alanlarının tarım alanı, yerleşme yeri veya sanayi alanı olarak kullanılması sürdürülebilirliğini azaltmıştır. Meraların verimini ve yararlığını artırıp sürdürülebilirliğini sağlama için, hayvanları otlatma zamanı iyi ayarlanmalı, arazi kullanımı planlanmalı, bitki ekimi yapılmalıdır.

Ormanlar bitki ve hayvan populasyonları için ideal bir yaşam birliğidir. Madde ve besin kaynaklarından olan ormanlar ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan önemlidir.

Ormanların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı, hayvanların ormanlık alanları mera olarak kullanımı önlenmeli, orman biyoçeşitliliği korunmalıdır.

B) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

Biyolojik çeşitliliğin, ekosistem doğal dengesinin korunmasına ve ülke ekonomisine katkısı büyüktür. Biyolojik çeşitlilik azalırsa madde döngüleri ve enerji akışı kesintiye uğrar, ekolojik denge bozulur. Bu nedenle biyolojik çeşitliliğin her bir türü önemli görevler üstlenir.

Karasal ve sucul biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğine yönelik alınması gereken önlemler:

  • Avlanma, ağaç kesimi, bitkilerin doğal ortamlarından bilinçsizce toplanarak yurt dışına çıkışı, yabancı tohum ithali gibi durumlarda yasal ve teknik önlemler alınmalıdır.
  • Biyolojik çeşitlilik içindeki bitkiler, hayvanlar ve bunların sahip olduğu gen kaynaklarının korunması gereklidir.
  • Biyolojik kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda toplumun her kesimi bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

Tarım ve Hayvancılıkta Kullanılan Yerel Türlerin Korunmasının Önemi

Bir bölgede yaşayan canlıların oluşturduğu popülâsyonların gen havuzunda oluşan ve canlının soyunun bozulmasına yol açan kirlenme genetik kirlenme olarak adlandırılır. Genetik kirlenme yerli ırkların genetik yapısının değişmesine ve özelliklerini kaybetmesine yol açar.

C) ÇEVRENİN REHABİLİTASYONU VE ÇEVRE DUYARLILIĞININ OLUŞTURULMASI

Çevredeki olumsuz değişimler, tüm canlı türlerinin hayatını tehlikeye sokmaktadır. İnsanlar doğal çevrenin korunması ve rehabilitasyonunun önemini fark etmişlerdir. İçinde yaşadığımız çevrenin doğal kaynaklarının sınırsız olmadığı, bu kaynakları israf etmeden kullanmanın ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemli olduğunu belirtmiştir.

Diğer bağlantılar Biyoloji
Kategoriler : Lise Biyoloji Konu Anlatımları

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , ,

Kullanıcı Adınız ya da Facebook ile Giriş Yapmak İçin Tıklayınız..